Občina Kobarid

Vabila, zapisniki sej

OBČINA KOBARID

Svet za preventivo in vzgojo

V cestnem prometu

Datum:

26. 02. 2014

Številka:    

013-1/2013

Z A P I S N I K

 1. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, ki je bila  dne 26. 2. 2014 ob 17.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid.

Prisotni: Marjan Stres, Dušan Svetičič, Pavlin Gabrijela, Melinc Beti, Volarič Janko, Kurinčič Marko, Drole Olga

Predsednik SPV CP Občine Kobarid Marjan Stres je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost in dal v potrditev dnevni red.


Dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda. .
 2. Varna šolska pot Volaričeva ulica-obravnava predloga ureditve prehoda za pešce preko Volaričeve ulice in v nadaljevanju v smeri proti osnovni šoli Simona Gregorčiča
 3. Vloga lovske družine Drežnica za postavitev prometnih znakov I-18 »divjad na cesti
 4. Razno

 

Ad točka 1

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.


Ad točka 2

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s predlogom ureditve prehoda za pešce preko Volaričeve ulice v smeri Manfredove in Šarfove ulice v smeri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, katero je pripravilo podjetje »Projektivno podjetje Kranj d.o.o.«.

OBSTOJEČE STANJE VARNE ŠOLSKE POTI

Pot katero otroci uporabljajo za prihod na OŠ Simona Gregorčiča Kobarid in vračanje nazaj domov poteka po Mateličevi ulici preko prehoda za pešce čez Volaričevo ulico, ter v nadaljevanju po Manfredovi  in Šarfovi ulici do stanovanjske hiše Šarfova št. 8, kjer se pešpot nadaljuje do ulice Sergeja Mašera po poti zaprti za promet z vozili. (prometna signalizacija + stebrički)

Celotna trasa poti z izjemo Mateličeve ulice je za uporabo šolske poti neustrezno označena in nepregledna, pri čemer kot kritično točko izpostavljamo prehod za pešce na Volaričevi ulici. Omenjeni prehod za pešce je nepregleden, prav tako niso urejena ustrezna čakališča na obeh straneh, pomanjkljiva pa je tudi osvetlitev prehoda. Volaričeva ulica v Kobaridu predstavlja glavno prometno vpadnico proti centru mesta in je hkrati glavna prometna povezava v smeri proti državni meji z Republiko Italijo po kateri poteka tudi tovorni promet.

Na podlagi zaznane problematike in komisijskega ogleda omenjenega prehoda za pešce dne 11.12.2013, katerega so se udeležili predstavnik medobčinske inšpekcije, predstavnik Policijske postaje Bovec, direktor občinske uprave občine Kobarid, inšpektorica iz Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor in predstavnica DRSC-ja, je občina Kobarid  od podjetja Projektivno podjetje Kranj d.o.o.«. prejela idejno zasnovo ureditve šolske poti v naselju Kobarid s predlogom ureditve prehoda za pešce preko Volaričeve ulice (GC II. reda št. 102, odsek 1005 Kobarid - Idrsko, kilometrska označba  00 + 090 m., v kateri je predlagana ureditev šolske poti v dveh variantah.

Po preučitvi idejne zasnove smo sprejeli sklep, da 2. varianta zagotavlja večjo stopnjo varnosti prehoda za pešce na Volaričevi ulici, ker vključuje poleg semaforja tudi grbino (dvignjeno križišče), kar bi znatno zmanjšalo hitrost vozil čez omenjen prehod za pešce, kar bi bistveno izboljšalo varnost pešcev.

Glede same ureditve varne šolske poti v nadaljevanju po Manfredovi in Šarfovi ulici predlagamo naslednje spremembe:

-        predlagamo spremembo prometnega režima na Manfredovi ulici in sicer v enosmerno ulico iz smeri Volaričeve ulice na Manfredovo ulico do stanovanjske hiše št. 6, cca 50 metrov, ter spremembo prometnega režima na Šarfovi ulici med stanovanjsko hišo št. 18 in Volaričevo ulico in sicer z prometnim znakom za obvestila  (III-1) »prednost pred vozili iz nasprotne smeri«, ki bi bil postavljen iz smeri Volaričeve ulice in znakom za izrecne odredbe (II-33) »prednost vozil z nasprotne smeri«, kateri bi bil postavljen pri stanovanjski hiši št. 18 na Šarfovi ulici. Z obeh strani se zoženje ulice označi z  »tablo pokončne zapore« (VI-3) in (VI-3.1,)

-        Zaradi lažjega uvoza tovornih vozil na Manfredovo ulico se ukinejo parkirna mesta pred trgovino Potepuh, tako, da se vozišče na območju omenjeni parkirnih mest ustrezno razširi.

-        Zaradi razširitve vozišča v križišču Volaričeve in Manfredove ulice se označena pešpot premakne za razširitev širine vozišča proti trgovini Potepuh, pri čemer se predlagana pešpot po desni strani ob cvetličarni Marsa zaradi nepreglednosti križišča ne izvede.

-        Na Šarfovi ulici se zaradi poteka šolske poti prestavi ekološki otok na ustreznejšo lokacijo.  


Ad točka 3

Svet je obravnaval predlog lovske družine Drežnica za postavitev prometnih znakov I-18 »divjad na cesti« na cesti Drežnica-Drežniške Ravne in omenjeni predlog podpira.


Ad točka 4

SPVCP ugotavlja, da predstavlja zaščiten drevored na G2-102, odsek 1030 Staro selo-Kobarid nevarnost za udeležence cestnega prometa. Postavitev jeklene varnostne ograje ob vozišču bi bistveno pripomogla k varnosti udeležencev v cestnem prometu, saj so bile posledice prometnih nesreč zaradi dreves praviloma hujša telesna poškodba ali smrt.

Prav tako na omenjenem odseku ni ustrezno urejeno odvodnjavanje meteornih voda.

Za rešitev navedene problematike na Direkcijo za ceste pošlje dopis.

 

Ker ni bilo več predlogov in pripomb se je seja zaključila ob 18.30 uri

 

Tajnik :                                                                                                 Predsednik:

Janko Volarič, l.r.                                                                     Marjan Stres, l.r.


OBČINA KOBARID

Svet za preventivo in vzgojo

V cestnem prometu

Datum:

26. 11. 2013

Številka:    

013-1/2013

Z A P I S N I K

 1. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, ki je bila  dne 26. 11. 2013 ob 17.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid.

Prisotni:Marjan Stres, Dušan Svetičič,Ciril Sovdat, Pavlin Gabrijela,Melinc Beti,Volarič Janko, Kurinčič Marko, Drole Olga

Predsednik SPV CP Občine Kobarid Marjan Stres je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagala dnevni red.

Dnevni red:

 

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda. .
 2. Prometna varnost v Občini Kobarid
 3. Varna šolska pot Volaričeva ulica
 4. Nova prometna signalizacija : lokalna cesta Kobarid-Svino-prometni znak I-25 nevarnost na cesti;Borjana postavitev prometnega ogledala
 5. Prometna ureditev Pri Malnih
 6. Preventivne prireditve: poročilo
 7. Razno

 

Ad točka 1

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.


Ad točka 2

Po ocenah stanja prometne varnosti v zadnjem letu je na območju Občine Kobarid zadovoljivo, vendar se v cestnem prometu še vedno pojavlja preveč varnostnih tveganj, katere je potrebno izboljšati z rednim in investicijskim vzdrževanjem cest, s širitvijo parkirnih mest. V razpravi so bili podani predlogi za morebitne spremembe zlasti z vidika varnosti otrok, pešcev in kolesarjev:

 • Občina Kobarid na številki 112- klic v sili še vedno nima urejene interventne številke, za primer nujnega vzdrževanja občinskih cest, nujno je, da se to sistemsko uredi.
 • Križišče na Stresovi ulici z Markovo ulico je nepregledno, saj boljšo vidljivost onemogočajo tam parkirani avtomobili. Sprejet je bil sklep, da se ob  spomladanskem obnavljanju talnih oznak parkirišča obrnejo v nasprotno smer, s čimer bi pridobili boljšo preglednost, v kolikor pa to še ne bi bilo dovolj pa Svet predlaga Občini Kobarid, da namesti pred vhodom v železnino cvetlična korita, s čimer bi se fizično preprečilo parkiranje avtomobilov na mestu kjer je z talno označbo prepovedano.
 • svet daje pobudo na Občino Kobarid, da uredi problem postavitve ekoloških otokov , kateri so sedaj nameščeni na cestni površini.
 • Na lokalni cesti Kobarid-Svino, je potrebno urediti prepust, kateri je sedaj nevaren za voznike in pešce.


Ad točka 3

Sedanja varna šolska pot prečka državno cesto na neprimernem kraju (neustrezna preglednost pešcev do vozil, ki se prehodu približujejo, neurejena čakališča, slaba zaznavnost vozil do pešcev pred prehodom za pešce,lokacija prehoda v območju zožitve ceste…) Sam prehod je zelo nevaren, saj se nahaja na nepreglednem delu ceste, evidentirana hitrost vozil v območju prehoda je velika, varen šolski prehod pa naj bi bil namenjen najšibkejši kategoriji pešcev, to so šoloobvezni otroci. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zato daje pobudo občini, da k projektu ureditve »varne šolske poti« pristopi čim prej.

Glede varne šolske poti je bila na svetu izpostavljena problematika izhoda učencev iz šole na parkirišče, kar je zelo nevarno, učenci pa so izpostavljeni avtomobilom in avtobusom, saj kljub temu, da so bili  urejeni rezervirani prostori za avtobuse, morajo  še vedno zaradi obračanja zapeljati v nevarno območje pred šolo.

Svet zato  daje pobudo občini, da sistemsko uredi problem parkiranja pred osnovno šolo  dosedanje parkirišče pred šolo pa zapre za ves promet.


Ad točka 4

 • Glede pobude za postavitev  prometnega znaka I-25 nevarnost na lokalni cesti Kobarid-Svino, Svet daje pozitivno mnenje.
 • Glede postavitev prometnega ogledala na lokalni cesti št. 667 401 v naselju Borjana Svet daje pozitivno mnenje.

 

Ad točka 5

Svet predlaga občini, da uredi prometno signalizacijo v naselju Pri Malnih, katere od izvedbe kanalizacije ni, tako, da sedaj križišča in prednostne ceste niso označene.

 

Ad točka 6

Svet se je seznanil z poročilo o preventivnih prireditvah v tekočem letu, podana je bila pripomba, da je potrebno glede prometne preventive vzpostaviti stik tudi z starejšimi, zato je bil sprejet sklep, da se na društvo upokojencev pošlje dopis v katerem se jim ponudi možnost organiziranja preventivnih aktivnosti za starejše.

Ker ni bilo več predlogov in pripomb se je seja zaključila ob 18.45 uri

 

Tajnik :                                                                                                 Predsednik:

Janko Volarič, l.r.                                                                     Marjan Stres, l.r.


OBČINA KOBARID

Svet za preventivo in vzgojo

V cestnem prometu

Datum:

13. 12. 2012

Številka:    

013-1/2012

Z A P I S N I K

 1. seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, ki je bila  dne 11. 12. 2012 ob 18.00 uri v prostorih Dom Andreja Manfreda, Gregorčičeva ulica 20, Kobarid.

Prisotni:Marjan Stres, Dušan Svetičič,Ciril Sovdat, Pavlin Gabrijela,Melinc Beti,Volarič Janko

Odsotni : Žagar Bojan, Kurinčič Marko

Predsednik SPV CP Občine Kobarid Marjan Stres je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagala dnevni red.

Dnevni red:

 

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda. .
 2. Obravnava predloga postavitve prometnega znaka prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopno vozilo ( II-10) na LC 168 031 Napoleonov most-Drežnica in na LC 168 061 Livek- Avsa
 3. Obravnava omejitve prometa na LC 168 051 Ladra- Krn
 4. Obravnava omejitve hitrosti na LC 667 701 Kobarid- Svino
 5. Obravnava postavitve prometnega znaka  prepovedana ustavitev in parkiranje           ( II-34) na JP 667 731 Trnovo ob Soči.
 6. Obravnava pobude za omejitev prometa motornih vozil na urejenih kolesarskih poteh v Občini Kobarid
 7. Obravnava pobude KS Drežnica
 8. Obravnava pobude KS Idrsko
 9. Obravnava pobude KS Kobarid
 10. Razno

 

Ad točka 1

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad točka 2 in 3

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje. Ker gre pri vprašanju omejitve tovornega prometa na zgoraj omenjenih lokalnih cestah predvsem za gospodarsko in strokovno odločitev, Svet predlaga, da se o tem vprašanju odloči pristojni občinski odbor za gospodarstvo. Svet pa podpira predlagano rešitev sprejeto na sestanku dne 16.11.2012, kateri je bil sklican na pobudo oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost prevoza lesa na območju omenjenih lokalnih cesta in Občino Kobarid in Krajevnimi skupnostmi in sicer rešitev, da se s prometno signalizacijo prepove vožnja tovornih vozil (opravljanje dejavnosti prevoza lesa) v času odjuge v spomladanskih mesecih, v ostalem času pa se sestavi pogodbo za ustrezno plačilo odškodnine na m3 prepeljanega lesa, katera je namenjena vzdrževanju in popravilu ceste.

Ad točka 4

Svet je opravil razpravo v zvezi pobude, ki predlaga omejitev najvišje dovoljene hitrosti na lokalni cesti št. 667701 Kobarid-Svino. Ugotavljamo, da se na omenjeni lokalni cesti ob lepem vremenu nahaja veliko sprehajalcev, pri čemer je vozišče ozko in ne dopušča nemotenega srečevanja osebnih avtomobilov (umikanje vozil na bankino). Glede na to, da se pričakuje zaradi odprtja kampa Rut v poletnih mesecih povečan promet na omenjeni relaciji v času ko je največ sprehajalcev predlagamo, da se najvišja dovoljena hitrost med naseljema Kobarid in Svino s prometnim znakom za izrecne odredbe II-30 »omejitev hitrosti«, omeji na 60 km/h km/h. Istočasno bi bilo potrebno z prometnimi znaki, ki označujejo naselje urediti tudi samo naselje Svino s prometnimi znaki za obvestila in sicer III-14 »naselje« in III-15 »konec naselja«. Glede na to, da na omenjeni relaciji ni urejene javne razsvetljave predlagamo, da se zaradi izboljšanja prometne varnosti pri mostu čez Idrijco postavi solarna javna  razsvetljava.

Ad točka 5

Glede pobude KS Trnovo Ob Soči za postavitev prometnega znaka za prepovedano ustavljanje in parkiranje na cesti proti kampu Trnovo, menimo, da se omenjena cesta nahaja v naselju, pri čemer je v 12. točki 4. odstavka 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa določeno, da na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso vrisane je ustavitev in parkiranje prepovedano, zato postavitev dodatne prometne signalizacije ni potrebna. Obenem predlagamo, da pristojni pristopijo k reševanju problematike zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest.

Ad točka 6

Svet daje pozitivno mnenje za postavitev prometnega znaka »prepovedan promet za vsa motorna vozila«(II-18) na poti od doma upokojencev do lokalne ceste št. 667701 Kobarid- Svino in na poti na  parceli št. 2955 od stanovanjske hiše Svino 1c do stanovanjske hiše Sužid 40a. SPV CP pa ne podpira predloga za omejitev prometa na stari poti Svino-Sužid-Staro selo, na kateri že vrsto let poteka promet kot po vseh drugih lokalni cestah, obenem pa kot taka brez večjih posegov glede ureditve ne bi bila primerna kot kolesarska steza. Sicer pa predlagamo, da se pristopi sistemsko k ureditvi kolesarskih povezav v okviru celotne občine s čimer bi kolesarje preusmerili iz glavnih cest in s tem bistveno prispevali k večji prometni varnosti.

Ad točka 7

Predlog KS Drežnica glede postavitve prometne signalizacije za prepovedano ustavljanje in parkiranje na vozišču lokalne ceste pri odcepu za slap Kozjak menimo, da je le ta neutemeljena, saj Zakon o pravilih cestnega prometa v 13. točki 4. odstavka 65. člena določa, da je na vozišču ceste zunaj naselja ustavitev in parkiranje prepovedan.

Glede pobude KS Drežnica za postavitev znaka za merjenje hitrosti na državni cesti Robič-Kobarid ob tabli, ki označuje začetek naselja Kobarid SPV CP meni, da je smiselno, da Občina Kobarid posreduje pobudo na DRSC, da se na križišču pri ribogojnici do vzpostavitve novega prometnega režima s krožiščem postavi prometni znak za omejitev hitrosti na 60km/h, kjer  so se zaradi slabe preglednosti križišča v preteklosti zgodile številne prometne nesreče.  Obenem pa omenjeno križišče prečkajo številni sprehajalci, zato menimo, da bi bilo potrebno ustrezno urediti prehod za pešce z osvetlitvijo in ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Ad točka 8

Svet SPV CP podpira in daje pozitivno mnenje  pobudi KS Idrsko za ureditev pločnika in prehoda za pešce pri cerkvi v Idrskem, kjer se pločnik zaključi in nadaljuje na nasproti strani ceste, pri čemer bi bilo potrebno prehod za pešce zaradi varnosti ustrezno označiti z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, ter osvetlitvijo samega prehoda. Ker gre za državno cesto je potrebno vlogo nasloviti na DRSC.

Ad točka 9

Glede pobude za postavitev prometne znaka za nevarnost  I-17 »živali na cesti«, ki označuje bližino mesta, na katerem domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo vzdolž nje na relaciji med »sužiškim mostom« in vasjo Sužid, je SPV CP Kobarid glede na navedbe predlagatelja, da se omenjena cesta nahaja ob urejenih pašnikih, mnenja, da postavitev prometne signalizacije ni potrebna. Pri tem bi radi poudarili da postavitev prometnega znaka ne odvezuje odgovornosti vodičev ali goničev živali, ki so natančno določena v 92. in 73. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. Prav tako so v 5. členu Zakona o cestah določbe, ki se nanašajo na lastnike živali glede nadzorstva nad živalmi  in onesnaževanja vozišča.   

Ker ni bilo več predlogov in pripomb se je seja zaključila ob 19.30 uri

 

Tajnik :                                                                                                 Predsednik:

Janko Volarič, l.r.                                                                     Marjan Stres, l.r.

 

 


OBČINA KOBARID

Svet za preventivo in vzgojo

V cestnem prometu

 

Datum:

16. 04. 2012

Številka:

013-1/2011

 

Z A P I S N I K

 1. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, ki je bila  dne 16. 04. 2012 ob 16.30 uri v prostorih Dom Andreja Manfreda, Gregorčičeva ulica 20, Kobarid.

 

Prisotni:Marjan Stres,Dušan Svetičič,Marko Kurinčič,Ciril Sovdat,Pavlin Gabrijela,Melinc Beti,Volarič Janko

Odsotni : Žagar Bojan

 

Predsednik SPV CP Občine Kobarid Marjan Stres je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagala dnevni red.

Dnevni red:

 

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda. .
 2. Poročilo z terenskega ogleda in obravnava predlogov.
 3. Razno

 

 

 

Ad točka 1

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad točka 2

 

Janko Volarič, Dušan Svetičič in Beti Melinc so podali poročilo z terenskega ogleda dne 10.04.2012 in sicer :

 

Ad točka A

Svet SPV CP Občine Kobarid je preučil pismo stanovalcev Krilanove ulice in Franca Volariča, v katerem stanovalci zahtevajo odstranitev znaka STOP, ki stoji na začetku obeh ulic pred glavno cesto in sprejel sklep :

Pobude stanovalcev ne podpira, saj znak STOP stoji pred razširjenim križiščem, kjer je tudi velika frekvenca prometa. V primeru umika znaka STOP, bi se  spremenil prometni režim(pravilo desnega), prav tako pa se tam iz varnostnega vidika-interventna pot in preglednost križišča ne more urediti  parkirnih mest.

SPV CP apelira na Občino Kobarid, da uredi in uskladi talno signalizacijo  v Krilanovi in Gregorčičevi ulici.

 

Ad točka B

Svet SPV CP Občine Kobarid je preučil pismo hišnega sveta Markove ulice 1 glede ureditve problematike parkiranja na Markovi ulici 1 in sprejel sklep :

Podpira se ureditev parkirnega režima z uvedbo modre cone in omejitvijo parkiranja na 2 uri pred stanovalskim blokom Markova 1, sistem parkiranja(uvedba kartice ), pa je potrebno kompleksno rešiti za celotno mesto Kobarid.

 

Ad točka C

Glede pobude Občine Kobarid za ureditev rezerviranih parkirnih mest za Občino Kobarid je SPV CP mnenja, da dokler se ne uredi kompletne situacije problematike mirujočega prometa v mestu Kobarid, se z ureditvijo rezerviranih  parkirnih mest za Občino Kobarid zaradi pomanjkanja parkirnih mest počaka.

 

Ad točka D

Svet SPV CP Občine Kobarid je preučil predlog KS Idrsko za postavitev hitrostnih ovir v naselju Idrsko in sprejel sklep :

V kolikor se KS Idrsko in stanovalci strinjajo z rešitvijo in umirjanjem prometa, potem SPV CP podpira predlog KS, z poudarkom in pogojem, da se promet uredi  z kompletno signalizacijo na celotni ulici ter, da KS pridobi mnenje stanovalcev celotne ulice.

 

Ad točka E

Svet SPV CP podpira pobudo krajanov vasi Potoki in daje pozitivno mnenje za postavitev prometnega znaka II-18 »prepovedan promet za vsa motorna vozila« z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za lastnike parcel«na parceli 3902 k.o. Kred.

 

Ad točka F

Svet SPV CP podpira pobudo KS Borjana-Podbela in daje pozitivno mnenje za postavitev prometnega znaka II-18 »prepovedan promet za vsa motorna vozila« z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za lokalni promet » na lokalni cesti št. 667 381.

 

Ad točka G

Svet SPV CP podpira pobudo KS Borjana-Podbela in daje pozitivno mnenje za postavitev prometnega znaka II-18 »prepovedan promet za vsa motorna vozila« z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za lastnike parcel » na parceli št. 3433/5 k.o. Borjana

 

Ad točka H

Svet SPV CP podpira pobudo KS Borjana-Podbela in daje pozitivno mnenje za postavitev prometnega znaka II-12 »prepovedan promet za vsa motorna vozila« z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za lokalni promet » na lokalni cesti št. 667 321.

 

Ad točka H

Svet SPV CP podpira pobudo kampa Podbela in daje pozitivno mnenje za postavitev prometnega znaka II-34«prepovedana ustavitev in parkiranje« z dopolnilno tablo IV- 220 m na lokalni cesti  št. 667 311.

 

Ad točka H

Svet SPV CP podpira pobudo športne agencije Positive sport za spremembo dopolnilne table IV-5 z napisom »Dovoljeno za lastnike parcel in goste športne agencije Positive sport« na parceli št. 468 k.o

 

Ad točka I

 

Svet SPV CP podpira pobudo KS Ladra-Smast za postavitev prometnega ogledala v križišču cest Ladra-Smast in Kobarid-Tolmin

 

 

Ad točka 3

Člani sveta menijo, da je potrebno obveščati javnost o svojih aktivnostih. Na cestno podjetje Nova Gorica se pošlje pohvala za urejen cestni odsek Kobarid-Žaga, hkrati pa se na Cestno podjetje Nova Gorica urgira, da so podobno urejeni še ostali odseki državnih cest v Občini Kobarid.

 

 

Ker ni bilo več predlogov in pripomb se je seja zaključila ob 18.00 uri

 

Tajnik :                                                                                                Predsednik:

Janko Volarič, l.r.                                                                    Marjan Stres, l.r.

 


 

 

 

Pripnite se in doživite.pdf Pripnite se in doživite.pdf
670K

 

Tiskovna konferenca o preventivni akciji.docx Tiskovna konferenca o preventivni akciji.docx
519K

 

 

 

OBČINA KOBARID

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Datum:

28. 02. 2011

Številka:

013-1/2011

Z A P I S N I K

 1. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, ki je bila dne 28. 02. 2011 ob 18.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid.

 

Prisotni: Darja Hauptman-županja,Marjan Stres,Dušan Svetičič,Marko Kurinčič,

Ciril Sovdat,Pavlin Gabrijela,Melinc Beti,Volarič Janko

Odsotni : Žagar Bojan

Ostali prisotni : Ciril Makovec-osnovna šola »Simona Gregorčiča« Kobarid

 

Županja Darja Hauptman je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost ter predlagala dnevni red.

 

Dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda.

2. Konstituiranje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid.

3. Program dela 2011.

4. Vloga KS Drežnica za spremembe in dopolnitve cestne signalizacije.

5. Vloga KS Idrsko in KS Trnovo ob Soči za postavitev preventivnih prikazovalnikov hitrosti.

6. Vloga KS Livek za ureditev prometnega režima v vasi Avsa.

7. Vloga KS Podbela za umirjanje prometa v vasi Podbela.

8. Vloga »Bar Gotar«za ureditev modre cone na parkirišču pred barom.

9. Vloga občana Janka Linga za ureditev dostopa do stanovanjske hiše na Mateličevi ulici.

10. Vloga lovske družine Drežnica za postavitev prometnih znakov I-18«divjad na cesti«

11. Razno

 

Ad točka 1

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad točka 2

Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid(v nadaljevanje Sveta) je bil predlagan in soglasno izvoljen Marjan Stres. Za tajnika Sveta je bil predlagan in soglasno izvoljen Janko Volarič.

 

Ad točka 3

Predstavljen je bil program dela za leto 2011 in obrazložene aktivnosti na področju prometne varnosti, ki se bodo odvijale v tem letu. Poudarek je predvsem na prometno-preventivnih akcijah, vsakoletne akcije pa se izvajajo enako kot do sedaj.

Člani sveta so predlagani program soglasno sprejeli.

 

Ad točka 4

Svet podpira predlog KS Drežnica in daje pobudo, da se postavi prometna signalizacija:

a.) prometna ogledala na naslednjih mestih :

- Koseč: na razpotju v Gorenji Koseč

- cesta Kobarid-Drežnica:«Skalarjevo brdo«-nepregledni ovinek

- križišče ceste iz Jezerc in ceste Drežnica-Magozd

b.) s talno črto se označi konec neprednostne ceste na trgu v Drežnici

c.) na trgu v Drežnici se nad hidrantom zariše talna označba V-42

 

Ad točka 5

Po razpravi glede namestitve preventivnih prikazovalnikov hitrosti je Svet sklenil, da se prioritetno v letošnjem letu da pobudo za postavitev in sofinanciranje preventivnega prikazovalnika hitrosti v vasi Trnovo ob Soči iz smeri Bovec -Kobarid, ter kasneje iz smeri Kobarid-Bovec, v kolikor bodo finančna sredstva dopuščala pa kasneje še v začetku naselja Mlinsko iz smeri Kobarida.

 

Ad točka 6

Svet podpira predlog KS Livek za ureditev prometnega režima pred vasjo Avsa in daje pobudo, da se postavi prometna signalizacija :

- pri odcepu za Matajur na izogibališču se postavi prometni znak II-34«prepovedana ustavitev in parkiranje«, z dopolnilno tablo IV-8.2 25 m ; ter prometni znak III-35 »parkirni prostor« z dopolnilno tablo IV-3 300 m.

 

Ad točka 7

Pošlje se pobuda na PP Bovec, da v času poletne turistične sezone poveča svoje aktivnosti v vasi Podbela z izvajanjem meritev hitrosti. Glede postavitve montažnih grbin je Svet mnenja, da mora biti njihova postavitev strokovno načrtovana, zato se počaka na rezultate meritev hitrosti PP Bovec, ter se v primeru, da bo prihajalo do številnih prekoračitev hitrosti pošlje pobuda na Direkcijo za ceste, da preuči s kakšnimi prijemi bi se lahko umiril promet v vasi Podbela.

 

Ad točka 8

Svet se strinja z predlogom »Bara Gotar« in daje pobudo za ureditev modre cone pred barom.

 

Ad točka 9

Svet nasprotuje ponovnemu odprtju Mateličeve ulice za promet iz smeri Volaričeve ulice. Glede na to, da po Mateličevi ulici poteka varna šolska pot, ter, da se prepreči parkiranje na ulici Svet daje pobudo za postavitev ustrezne prometne signalizacije in sicer

- postavi se prometni znak II-34«prepovedana ustavitev in parkiranje«, ter talna označba za prepoved parkiranja.

 

Ad točka 10

Svet podpira predlog lovske družine Drežnica in daje pobudo za postavitev prometnih znakov I-18 »divjad na cesti« in dopolnilnih tabel IV-2(1,7km), na cesti Kobarid-Ladra in

sicer takoj za vasjo Ladra v smeri proti Kobaridu in za Napoleonovim mostom v smeri proti Ladram.

 

Ker ni bilo več predlogov in pripomb se je seja zaključila ob 20.00 uri

 

Tajnik : Predsednik:

Janko Volarič, l.r. Marjan Stres, l.r.

 

 

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00