Občina Kobarid

Vabila, zapisniki sej

 

Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo in 14/07 - ZVS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), 41. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel

O D L O K

o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Kobarid

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se v Občini Kobarid ustanavlja Sosvet za varnost občanov Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu: sosvet za varnost občanov), ki kot organ župana in občinskega sveta, v skladu s tem odlokom opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti.

II. DELOVNO PODROČJE

2. člen

Sosvet za varnost občanov skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:

- varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,

- javnega reda in miru,

- varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu,

- na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

III. NALOGE

3. člen

V okviru svojih pristojnosti sosvet za varnost občanov opravlja zlasti naslednje naloge:

- preučuje, spremlja, obravnava in analizira obstoječo problematiko s področij naštetih v prejšnjem členu ter druge varnostno-vzgojne pojave in dogodke, ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja navodila, ukrepe oziroma morebitne rešitve nastalih težav v lokalni skupnosti,

- sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju večje varnosti in strpnosti med občani,

- spodbuja k varnostnemu samoorganiziranju občanov,

- sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje različnih preventivnih programov, namenjenih vsem občanom, ki iščejo pomoč,

- organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja in druge akcije, katerih namen je osvestiti, informirati ter spodbuditi občane k zdravemu, ustvarjalnemu in na različnih področjih dejavnemu življenju, ob upoštevanju varnostne kulture in strpnosti med ljudmi,

- opravlja druge zadeve s področja preventive na področju, javnega reda in zatiranju kriminalitete.

IV. SESTAVA IN POSLOVANJE

4. člen

Sosvet za varnost občanov ima sedem stalnih članov.

Stalni člani sosveta za varnost občanov so:

- župan Občine Kobarid, kot predsednik sosveta za varnost občanov,

- komandir Policijske postaje Bovec,

- direktor občinske uprave,

- poveljnik Civilne zaščite Občine Kobarid,

- predstavnik Medobčinske uprave,

- član občinskega sveta Občine Kobarid,

- predstavnik Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid.

Predstavnika Medobčinske uprave in člana občinskega sveta Občine Kobarid imenuje župan.

Predstavnika Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid imenuje ravnatelj.

V delovanje sosveta za varnost občanov se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi predstavniki drugih organov, organizacij in društev, ki neposredno ali posredno lahko vplivajo na varnost občanov.

5. člen

Mandat članov traja štiri leta.

Mandat stalnih članov sosveta za varnost občanov preneha z njihovim odstopom ali razrešitvijo iz funkcije oziroma članstva v občinskemu svetu ali prenehanjem zaposlitve v medobčinski upravi.

6. člen

Delovanje sosveta za varnost občanov je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme sosvet za varnost občanov.

7. člen

Občinski svet določi na podlagi programa dela v vsakoletnem proračunu Občine Kobarid, sredstva za izvajanje nalog sosveta za varnost občanov.

Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu, uporablja sosvet za varnost občanov na podlagi sprejetega finančnega načrta.

8. člen

Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe posameznih javnih zavodov in drugih služb, administrativno-tehnične naloge za sosvet opravlja Občinska uprava Občine Kobarid.

V. KONČNA DOLOČBA

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 200-1/08

Kobarid, dne 23. aprila 2009


 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00