Občina Kobarid

Županja

 

dh

Županja občine Kobarid je ga. Darja Hauptman.

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 14
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:

  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • imenuje in razrešuje podžupane izmed članov občinskega sveta,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
  • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge zadeve, ki jih določata statut in zakon.

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00