Občina Kobarid

Organiziranost

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN

Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

(Medobčinska inšpekcija)

__________________________________________________________________

Dne 13.07.2006 so župani občin Bovec, Kobarid in Tolmin sprejeli odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid in Tolmin, z sedežem v Bovcu, Trg Golobarskih žrtev 8.

Medobčinska uprava pokriva naslednja področja :

-medobčinsko inšpekcijo

-medobčinsko redarstvo

-medobčinski nadzor občinskih cest

Izhodišča za organizacijo in delovanje občinske redarske službe občine  predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v Zakonu o redarstvu, Zakonu o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških in občinskih odlokih.

Organizacija in delovno področje redarske službe pa temelji tudi na podlagi Zakonu o redarstvu. V določbi drugega odstavka 3. člena Zakona o redarstvu je opredeljeno, da občinsko redarstvo skrbi na podlagi posameznih zakonov in občinskih predpisov, izdanimi na njihovi podlagi za:

-          varen in neoviran cestni promet v naseljih;

-          varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;

-          varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;

-          varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine;

-          vzdrževanje javnega reda in miru.

V Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, ZJRM-1) je v določbi tretjega odstavka 27. člena opredeljena pristojnost občinskega redarstva za nadzor nad izvajanjem določenih določb tega zakona oziroma pristojnost za odločanje o posameznih prekrških, ki so opredeljeni v ZJRM-1.

Občinsko redarstvo lahko skladno z določbami ZJRM-1 v prekrškovnem postopku odloča o naslednjih kršitvah:

-          nedostojno vedenje (7. člen);

-          beračenje na javnem kraju (9. člen);

-          uporaba nevarnih predmetov (prvi odstavek 11. člena);

-          poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe (12. člen);

-          pisanje po objektih (13. člen);

-          vandalizem (16. člen);

-          kampiranje (18. člen)

-          uporaba živali (19. člen);

-          neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (prvi in tretji odstavek 22. člena).

 

Delo redarske službe mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni red in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje; redarska služba mora v primeru zaznane kršitev ukrepati sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Gre torej za škodljiva ravnanja skupin ali posameznikov, ki se na javnem kraju nedostojno, drzno ali nasilno vedejo, ki ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na javnih shodih in na javnih prireditvah, ki uporabljajo nevarne predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo hrup, ki beračijo, nedovoljeno kampirajo in prenočujejo na javnih krajih, ki ustvarjajo vandalizem, nehumano in v nasprotju s predpisi uporabljajo in vodijo živali, uničujejo državne simbole in pišejo po zgradbah. Vsa navedena škodljiva in kazniva ravnanja zmanjšujejo kakovost bivanja in gibanja na javnih površinah in v javnih prostorih. Občinska redarska služba ima pristojnosti, pooblastila in naloge, da se aktivno vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju občine.

V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006, ZVCP-1-UPB4) so opredeljena pooblastila občinskega redarstva na področju cestnega prometa v občini.

Skladno z določbo 14. člena ZVCP občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa:

1.  izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;

2. izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju

umirjenega prometa in območju za pešce;

3.  ugotavljajo kršitve določb 113. člena ZVCP o varstvu cest in okolja v naselju in na

občinskih cestah zunaj naselja.

Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so prenešeni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.

Občinski redar je oseba, ki ima poseben status, ki mu ga določa Zakon o redarstvu in ostali zakoni ter podzakonski akti, v katerem so opredeljena njegova pooblastila.

Iz vsebine pooblastil, ki so določena v Zakonu o redarstvu, Zakonu o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških in občinskih odlokih ima občinski redar status:

-          prekrškovnega organa,

-          pooblaščene uradne osebe.

Občinski redar je skladno z določbo 126. člena Kazenskega zakonika in zgoraj navedenimi predpisi, pooblaščena uradna oseba.

Posamezne oziroma konkretne naloge občinskih redarjev lahko občina opredeli tudi z občinskimi odloki. V določbi prvega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, ZP-1-UPB4) je opredeljeno, da se lahko prekrški določijo tudi z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila :

-         Opozorilo

-         Ustna odredba

-         Ugotavljanje istovetnosti

-         Varnostni pregled osebe

-         Zaseg predmetov

-         Zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja

 

Občinski redar deluje v Občini Kobarid po sprejetih občinskih odlokih in predpisih in sicer :

-         Odlok o ravnanju z komunalnimi odpadki v občini Kobarid, kjer so njegove pristojnosti določene v 35,36, 37, 38 in 39 členu odloka

-         Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju občine Kobarid, kjer so njegove pristojnosti določene v 21,22, 23, in 24 členu odloka

-         Odlok o občinskih cestah, kjer so njegove pristojnosti določene v 54,56, 57,58,59 in 60 členu odloka

-         Odlok o turistični taksi  v občini Kobarid,kjer so njegove pristojnost določene v 8. Členu odloka

 

Sedaj so v medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid in Tolmin štirje zaposleni in sicer :

  • Vodja medobčinske uprave mag.Simon Leban, kateri vodi, upravlja in organizira delo in je dosegljiv na mobitel 041 728 615, e mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
  • Redar  Uršič Damjan zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Bovec, kateri je dosegljiv na mobitel 041 693 074, e mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
  • Redar Volarič Janko zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Kobarid, kateri je dosegljiv na mobitel 041 728 613, e mail:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
  • Redar Bezjak Dušan, zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Tolmin, kateri je dosegljiv na mobitel 041 791 842, e mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
  • Redar Erik De Posarelli je zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v Občini Kanal ob Soči (pisarno ima v prostorih TIC-a Kanal), je dosegljiv na mobitel 031 327 673, e mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00