Občina Kobarid

Zapisniki in sklepi Nadzornega odbora

Natisni

Sklepi 18. seje NO

Sklepi 17. seje NO

Predlogi občinske uprave Občine Kobarid v zvezi z delom Nadzornega odbora Občine Kobarid

Zapisnik 13. seje NO (*.pdf)

Zapisnik 14. seje NO (*.pdf)

Zapisnik 15. seje NO (*pdf)

Zapisnik 16. seje NO (*.pdf)

 


Številka: 03-2013

Datum: 14.03.2013

 

SKLEPI

12. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 14. 03. 2013 ob 17.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

 

Prisotni: Sandra Berginc, predsednica, Kristina Kenda, Martin Miklavič, Darko Gregorčič – člani nadzornega odbora.

Opravičeno odsoten: Marijan Kuščer

Ostali prisotni: Danica Hrast – podžupanja, Metka Gregorčič – računovodkinja Občine Kobarid

Dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 11. seje.
 2. Obravnavanje Zaključnega računa proračuna Občine Kobarid za leto 2012
 3. Pregled in dopolnitev Poročila o delu NO v letu 2012
 4. Pregled in dopolnitev Programa nadzorov NO v letu 2013
 5. Razno.
 

Soglasno so bili sprejeti sledeči sklepi:

Sklep št. 1

Predsednica je uvodoma ugotovila, da je na seji prisotnih večina članov NO in da je s tem zagotovljena sklepčnost.

Potrjen je bil tudi zapisnik 11. seje NO in predlagan dnevni red 12. seje NO.

 

Sklep št. 2

NO je pri posameznih postavkah ZR proračuna Občine Kobarid za leto 2012 podal nekaj predlogov in pomislekov. NO je kljub temu soglasno potrdil pozitivno mnenje na Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2012.

 

Sklep št. 3

NO je v nadaljevanju seje pregledal in dopolnil Poročilo o delu NO v letu 2012. Končno poročilo, ki je priloženo zapisniku 12. seje NO, bo predstavljeno Občinskemu svetu Občine Kobarid na prvi naslednji redni seji.


Sklep št. 4

Na dnevnem redu seje NO je bil tudi pregled in dopolnitev Programa nadzorov NO v letu 2013. Predlog programa nadzorov, ki je priložen zapisniku 12. seje NO, bo predstavljen Občinskemu svetu Občine Kobarid  na prvi naslednji redni seji.

 

Zapisal:                                                                                        Predsednica:

Martin Miklavič l.r.                                                                     Sandra Berginc l.r.

 


Številka: 011-06/2013

Datum: 23.01.2013

 

Z A P I S N I K

11. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 23. 01. 2013 ob 17.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Prisotni: Sandra Berginc -  predsednica, Kristina Kenda, Martin Miklavič, Marijan

                Kuščer, Darko Gregorčič – člani nadzornega odbora.

Ostali prisotni: Jože Šerbec, direktor Kobariškega muzeja, d.o.o..

.

Dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 10. seje.
 2. Kobariški muzej – predlog aneksa k Zakupni pogodbi.
 3. Poročilo o nadzoru javnega zavoda LTO Sotočje.
 4. Razno:

-        revizijsko poročilo za 2011

-        Komunala Tolmin

-        drugo.

Ad. točka  1

Predsednica Sandra Berginc je uvodoma ugotovila, da so na seji prisotni vsi člani NO in da je s tem zagotovljena popolna sklepčnost. Vsi prisotni člani NO so soglasno tudi potrdili zapisnik zadnje 10. seje NO in predlagani dnevni red 11. seje.

Ad. točka  2

Sandra Berginc je uvodoma povedala, da NO nima dovolj znanj, da bi presojal o pravilnosti in zakonitosti Aneksa k Zakupni pogodbi med Občino Kobarid, Kobariškim muzejem d.o.o. in Turističnim društvom Kobarid. Pojavilo se je več kontradiktornih  razlag in mnenj, predvsem glede 122 čl. OZ. S ciljem po celoviti in objektivni razjasnitvi problematike, je bil na to sejo vabljen direktor Kobariškega muzeja d.o.o., gospod Jože Šerbec.

Slednji je po dveh uradnih pisnih argumentacijah naslovljenih na  NO argumentirano in vsestransko ter spoštljivo obrazložil sporno, že prej navedeno predmetno temo. V zvezi s tem je tudi odgovoril na vsa sporna in odprta vprašanja, ki so mu bila zastavljena s strani navzočih članov NO.

Na koncu razgovora se je g. Šerbec opravičil članom NO  za žalitve, ki jih je navedel v dopisu  z dne 20.11.2012.

 

Sklep št. 1

Odločitev NO o spornosti navedenega aneksa je bila argumentirano sprejeta na podlagi opravljenih razgovorov z dvema vabljenima svetnikoma, ki sta se odzvala in sodelovala na sejah NO in njunima odklonilnima mnenjema. Po mnenju pravnika g. Rozmana, ki je za 17. sejo OS 11.12.2012  pripravljal gradivo in dodatno pisno razlagal in poročal članom NO v skladu s svojimi lastnimi strokovnimi prepričanji, je omenjeni aneks usklajen z veljavno zakonodajo in definitivno ni sporen. Gospod Šerbec je pojasnil določene  zadeve, zato se je NO soglasno odločil, da odstopi od ugotavljanja zakonitosti navedenega aneksa in s tem omogoči Kobariškemu muzeju  nadaljevanje del pri urejanja sanitarij.

NO je sprejel ustno opravičilo  g. Šerbec Jožeta zaradi  žalitve članov NO.

NO v zvezi s tem Občini Kobarid priporoča, da v obliki posebne izjave k pogodbi sprejme protikorupcijsko klavzulo po Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010, ker v sprejeti in podpisani zakupni pogodbi ni navedena . S to izjavo naj bodo seznanjeni vsi zavezujoči podpisniki Zakupne pogodbe. NO meni, da je to potrebno zaradi prepletenosti imen oz interesov , ki dajejo pri podpisnikih Zakupne pogodbe in aneksa vtis nepreglednega poslovanja.

NO Občine Kobarid od županje Občine Kobarid zahteva, da v skladu s sprejetim sklepom na 17. redni seji Občinskega sveta in s strani županje dne 29.10.2012 že podpisanim Aneksom k Zakupni pogodbi iz leta 1992, od direktorja Kobariškega muzeja d.o.o. Šerbec Jožeta, zahteva izpolnitev podane izjave o odpovedi dosedanjim vlaganjem v nepremičnini, v obliki notarskega zapisa (gl. dokument dir. KM št. Knj. 478-44/08 z dne 6.7.2012).

ROK REALIZACIJE: Februar 2013, 2.7.2012, že sprejeti sklep Skupščine družbe

                                  Kobariški muzej d.o.o..

Ad. točka  3

 

O zaključenem nadzoru javnega  zavoda LTO Sotočje sta poročala nadzornika Martin Miklavič in Marijan Kuščer.

Sklep št. 2

Nadzorni odbor soglasno sprejme predstavljeno Poročilo o nadzoru nad javnim zavodom LTO Sotočje  kot dokončno.

Ad. točka  4

Darko Gregorčič je na kratko poročal o ugotovljenih posebnostih v Revizijskem poročilu 2011, ki zadeva Občino Kobarid in opravljenem nadzoru v  Komunali Tolmin  za leto 2011 s strani NO Občine Tolmin.  Obe poročili bodo preučili še ostali člani NO.

Sandra Berginc je od članov NO zbirala predloge za pripravo letnega načrta rednih nadzorov za leto 2013.

Seja se je zaključila ob 20:15.

Zapisal:                                                                                  Predsednica:

Kuščer Marijan l.r.                                                                 Sandra Berginc l.r.

 


Številka: 011-10/2012

Datum: 12.12.2012

 

S K L E P I

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 12. 12. 2012 ob 17.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

 

Prisotni: Sandra Berginc, predsednica, Marijan Kuščer, Darko Gregorčič – člana  nadzornega odbora.

Opravičeno odsotna: Kristina Kenda, Martin Miklavič.

Ostali prisotni: David Rozman- občinski univ. dipl. pravnik, višji svetovalec II, Darko  Smrekar- občinski svetnik.

Dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 9. seje.
 2. Kobariški muzej – predlog aneksa k Zakupni pogodbi.
 3. Razno:

-        potek nadzorov

-        avtorske svetovalne pogodbe v letu 2012

-        revizijsko poročilo za 2011

-        Komunala Tolmin

-        drugo.

 

Sklepi so bili soglasno sprejeti in sicer:

Sklep št. 1

Predsednica Sandra Berginc je uvodoma ugotovila, da je na seji prisotnih večina članov NO, in da je s tem zagotovljena sklepčnost.

Vsi prisotni člani NO so soglasno potrdili tudi zapisnik zadnje 9. seje NO in predlagani dnevni red 10. seje.

 

Sklep št.2

Nadzorni odbor soglasno ugotavlja, da gre v primeru Kobariškega muzeja  za zapleteno in kompleksno zadevo in ker na tej seji  manjkata dva člana NO,  bi bilo zato smotrneje, celovito, objektivno in pravično, da se na prvi naslednji redni seji o tem ponovno izjasnimo in meritorno sklepamo.

Nadzorni odbor soglasno ugotavlja, da je šlo v primeru uradnega dopisa dir. Kobariškega muzeja Nadzornemu odboru Občine Kobarid za neprimerno, nespoštljivo ter neprofesionalno komunikacijo. Gospod Šerbec napada in krši pravna pravila in norme, negira pravne dolžnosti in pravno enakost, ne spoštuje osebne integritete NO in nastopajočih oseb, s čimer poskuša neetično rušiti pravno kulturo. Zato NO od navedenega zahteva ustrezno uradno pisno opravičilo vsem vpletenim, sicer bo potrebno razmisliti o nadaljnjih zakonitih ukrepih.

 

Sklep št. 3

Do konca decembra 2012 zaključiti z vsemi nadzori po letnem načrtu, in sicer z ustreznim poročilom po Poslovniku NO.

Po dobljenih finančnih podatkih od občinske uprave o avtorskih in svetovalnih pogodbah v letu 2012, le-te ustrezno preučiti in poročati na naslednji redni seji, sicer se tema ustrezno vključi v redni letni nadzor za leto 2013.

Po preučitvi Poročila o izvedbi notranje revizije v Občini Kobarid za leto 2011 izstopajočo problematiko po ustrezni presoji vključiti v redni letni načrt nadzorov za leto 2013.

Po ustrezni preučitvi poročila NO Občine Tolmin o opravljenem nadzoru Komunale Tolmin izstopajočo problematiko po potrebi vključiti v redni letni načrt nadzorov za leto 2013.


Zapisal: Marijan Kuščer l.r.                                                                                                                                        

Predsednica:  Sandra Berginc l.r.    


Številka: 011-9/2012

Datum: 6.11.2012

SKLEPI

9. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 6. 11. 2012 ob 18.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Prisotni: Kristina Kenda, Marijan Kuščer, Martin Miklavič, Darko Gregorčič – člani  

                nadzornega odbora

Opravičeno odsotna: Sandra Berginc, predsednica           

Ostali prisotni: Pavel Gregorčič in Darko Smrekar, občinska svetnika

Dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 8. seje.
 2. Kobariški muzej – predlog aneksa k Zakupni pogodbi.
 3. Potek nadzora v LTO Sotočje.
 4. Določitev nadzornikov za KS Drežnica: izvedba v novembru in decembru.
 5. Razno.

 

Sklepi so bili soglasno sprejeti in sicer:

 1. Sklep

Namestnik predsednice Martin Miklavič je uvodoma ugotovil, da je na seji prisotnih večina članov NO, in da je s tem zagotovljena sklepčnost. Vsi prisotni člani NO so soglasno potrdili tudi zapisnik zadnje 8. seje NO in predlagal dnevni red 9. seje.

 

 1. Sklep

Nadzorni odbor soglasno ugotavlja, da gre v tem primeru za zgodovinsko pogojeno zapleteno in širšo civilnopravno zadevo, še posebej zato, ker ocenjujemo, da je bila priprava občinskega gradiva za svetnike, ki so o tem že odločali in tudi sprejeli sklep, zelo enostranska in zavajajoča, saj ni bila objektivno predstavljena tudi nova  zakonodaja o stvarno pravnem premoženju države in lokalnih skupnosti (zakon in uredba iz l. 2010-11), in da je sprejem navedenega tripartitnega Aneksa k stari Zakupni pogodbi z novo pravno osebo – zasebnega prava, za Občino Kobarid na dolgi rok, za dobo 20 let, preveč tvegan in civilnopravno škodljiv.

Zato NO predlaga županji, da v zvezi s tem pridobi celovito in neodvisno civilnopravno mnenje ustrezne pravne institucije, ter da o tem v letu 2013, po ustreznem načrtu, celovito in objektivno pripravi gradivo za občinske svetnike, in naj se nato o tem ponovno pravilno odloča.

Do takrat pa naj županja zadrži že sprejeti sporen sklep št. 19, zapisnika, obravnave pod tč. Ad 10, 17. redne seje OS Občine Kobarid z dne 18.10.2012.

Pri sklepanju tovrstnih pogodb je občina dolžna zagotavljati evropske standarde tudi po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo: ZIntPK).

 

 1. Sklep

 

Redni letni nadzor nad LTO Sotočje z ustreznim poročilom zaključiti do decembra 2012.

 

 1. Sklep

NO izvede v novembru in decembru 2012, redni letni nadzor nad KS Drežnica.

 

 1. Sklep

NO zahteva, da se sklepi sej objavijo na občinski spletni strani pod naslovom Nadzorni odbor - sklepi, da bo vsem jasno, kje se jih lahko najde. Prav tako je potrebno na občinski spletni strani pravilno objaviti popravke oz. zamenjava podatkov z novim članom NO, popraviti je treba tudi pravilen priimek: Kuščer (ne Kuščar).

NO v vednost sprejme pisno informacijo KPK, v zadevi najemne pogodbe št. 352-17/05, sprejete v prejšnjem mandatu, na kateri temelji poslovanje med občino in PKT d.o.o., sklenjene za obdobje 10-ih let, je komisija zaznala določena datumska neskladja pri poslovanju občine, ki ne vplivajo na zakonito poslovanje občine.

NO sprašuje županjo, zakaj pred sprejetjem rebalansa proračuna občine Kobarid za leto 2012, s strani občinskega sveta občine Kobarid, NO ni bil zaprošen za podajo ustreznega mnenja.


Zapisal:  Marijan Kuščer l.r.                                                              

Predsednica: Sandra Berginc l.r.                                                                        


Številka: 011-8/2012
Datum: 3.7.2012
 
SKLEPI
8. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 3. 7. 2012 ob 18.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
 
Prisotni: Sandra Berginc – predsednica, Kristina Kenda, Marijan Kuščer, Martin Miklavič – člani nadzornega odbora 
Odsotni: Darko Gregorčič – član nadzornega odbora        
Ostali prisotni: Danica Hrast – svetnica in podžupanja
 
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 7. seje.
2. Obravnava dodatnih zahtevanih odgovorov glede upravljanja občine s premoženjem in oddajanjem v najem.
3. Potek nadzorov Knjižnice Kobarid in LTO Sotočje.
4. Obravnava Poročila o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja Občine Kobarid v letu 2011 in 2012 (do 21.04.2012).
5. Kobariški sejem.
6. Javnost sej NO.
7. Razno.
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti in sicer:
 
1. Sklep 
NO predlaga da, se na sejo NO povabi strokovnega svetovalca, ki pripravi poročilo o 
določeni temi, v kolikor NO potrebuje dodatne informacije, saj so poročila pogosto 
pomanjkljivo napisana. Poleg tega NO predlaga, da Občina Kobarid pregleda pogodbe sklenjene z najemniki stanovanj v lasti občine ter na podlagi stanja izda 
ustrezen sklep (izselitev, izvršba, plačilo…).
 
2. Sklep
NO meni, da odgovor ni popoln, zato nas zanima po kakšnem kriteriju se nepremično premoženje vključi v načrt razpolaganja.
 
3. Sklep
Glede na to, da razmerja po mnenju NO še niso urejena, NO ponovno predlaga preučitev pogodbe med Občino Kobarid in Muzejem. V kolikor je pogodba škodne narave za občino, NO predlaga OS, da le-ta izda sklep o strinjanju s pogodbo oz. poda predloge za spremembo pogodbe. 
 
4. Sklep
Potrebno je preveriti ali pogodba med Občino Kobarid in Knjižnico Kobarid dejansko obstaja, v kolikor še ni podpisana jo je potrebno podpisati v čim krajšem času.
 
5. Sklep
NO je ugotovil, da med predstavniki v zavodih in občino ni povezave v smislu izvajanja nalog in povratnih informacij. NO predlaga, da svetovalec določenega področja enkrat letno na sejah OS poroča o delovanju predstavnika v določenem zavodu. Predstavniki zavodov morajo s strani občine pridobiti ustrezna navodila za delovanje v interesu občine.
 
6. Sklep
NO se je seznanil s Poročilom o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja Občine Kobarid v letu 2011 in 2012 (do 21.4.2012) in bo zadevo spremljal.
 
7. Sklep
NO je ugotovil, da je bil denar za Kobariški sejem nesmotrno porabljen. Predlagamo, da svetovalka za promocijo kulture opravi razgovor s KS in k sodelovanju povabi še TIC, da skupaj izvedeta Kobariški sejem 2013.
 
8. Sklep
Delo NO je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu NO. Vabila z dnevnim redom za seje odbora sklepi sej odbora so informacije javnega značaja, ki se objavijo na spletni strani Občine Kobarid.
 
9. Sklep
NO predlaga Martina Miklaviča za novega namestnika predsednika NO. Predlog je bil soglasno sprejet.
 
10. Sklep
Marjan Kuščar ponovno sprašuje kaj je bila pravna podlaga za porabo rezerve proračuna 2011. NO prosi za pojasnitev.
 
 
Zapisala: Kristina Kenda l.r.         
Predsednica: Sandra Berginc l.r.

Številka: 011-9/2012

Datum: 6.11.2012

SKLEPI

9. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 6. 11. 2012 ob 18.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Prisotni: Kristina Kenda, Marijan Kuščer, Martin Miklavič, Darko Gregorčič – člani  

                nadzornega odbora

Opravičeno odsotna: Sandra Berginc, predsednica           

Ostali prisotni: Pavel Gregorčič in Darko Smrekar, občinska svetnika

Dnevni red:

 

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 8. seje.
 2. Kobariški muzej – predlog aneksa k Zakupni pogodbi.
 3. Potek nadzora v LTO Sotočje.
 4. Določitev nadzornikov za KS Drežnica: izvedba v novembru in decembru.
 5. Razno.

 

Sklepi so bili soglasno sprejeti in sicer:

1.Sklep

Namestnik predsednice Martin Miklavič je uvodoma ugotovil, da je na seji prisotnih večina članov NO, in da je s tem zagotovljena sklepčnost. Vsi prisotni člani NO so soglasno potrdili tudi zapisnik zadnje 8. seje NO in predlagal dnevni red 9. seje.

 2. Sklep

Nadzorni odbor soglasno ugotavlja, da gre v primeru Kobariškega muzeja za zgodovinsko pogojeno zapleteno in širšo civilnopravno zadevo, še posebej zato, ker ocenjuje,  da je bila priprava občinskega gradiva za svetnike, ki so o tem že odločali in tudi sprejeli sklep, zelo enostranska in zavajajoča, saj ni bila objektivno predstavljena tudi nova  zakonodaja o stvarno pravnem premoženju države in lokalnih skupnosti (zakon in uredba iz l. 2010-11), in da je sprejem navedenega tripartitnega Aneksa k stari Zakupni pogodbi z novo pravno osebo – zasebnega prava za Občino Kobarid na dolgi rok, za dobo 20 let, preveč tvegan in civilnopravno škodljiv.

Zato NO predlaga županji, da v zvezi s tem pridobi celovito in neodvisno civilnopravno mnenje ustrezne pravne institucije, ter da o tem v letu 2013, po ustreznem načrtu, celovito in objektivno pripravi gradivo za občinske svetnike, in naj se nato o tem ponovno pravilno odloča.

Do takrat pa naj županja zadrži že sprejeti sporen sklep št. 19, zapisnika, obravnave pod tč. Ad 10, 17. redne seje OS Občine Kobarid z dne 18.10.2012.

Pri sklepanju tovrstnih pogodb je občina dolžna zagotavljati evropske standarde tudi po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo: ZIntPK).

 

 3.Sklep

Redni letni nadzor zavoda LTO Sotočje z ustreznim poročilom zaključiti do decembra 2012.


4. Sklep

Redni letni nadzor KS Drežnica se izvede v novembru in decembru 2012.


5. Sklep

NO zahteva, da se sklepi sej objavijo na občinski spletni strani pod naslovom Nadzorni odbor - sklepi, da bo vsem jasno, kje se jih lahko najde. Prav tako je potrebno na občinski spletni strani pravilno objaviti popravke oz. zamenjava podatkov z novim članom NO, popraviti je treba tudi pravilen priimek: Kuščer (ne Kuščar).

NO v vednost sprejme pisno informacijo KPK, v zadevi najemne pogodbe št. 352-17/05, sprejete v prejšnjem mandatu, na kateri temelji poslovanje med občino in PKT d.o.o., sklenjene za obdobje 10-ih let, je komisija zaznala določena datumska neskladja pri poslovanju občine, ki ne vplivajo na zakonito poslovanje občine.

NO sprašuje županjo, zakaj pred sprejetjem rebalansa proračuna občine Kobarid za leto 2012  s strani Občinskega sveta Občine Kobarid ni bil zaprošen za podajo ustreznega mnenja?

Zapisal:                                                                                  Predsednica:

Marijan Kuščer l.r.                                                                 Sandra Berginc l.r.


Številka: 011-8/2012

Datum: 16.5.2012

Z A P I S N I K

7. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 16. 5. 2012 ob 17.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Prisotni: Sandra Berginc – predsednica, Kristina Kenda, Marijan Kuščer, Martin Miklavič – člani nadzornega odbora

Odsotni: Davorin Šturm – člana nadzornega odbora       

Ostali prisotni: Danica Hrast – svetnica in podžupanja

Dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 6. Seje.
 2. Prenos ugotovitev s 14. redne seje OS Občine Kobarid (M. Kuščer).
 3. Obravnava zahtevanih pisnih odgovorov na ugotovitve in pripombe NO iz prejšnjih sej in zahtevanih dodatnih odgovorov glede oddajanja premoženja v najem (D. Hrast).
 4. Dogovor o načrtovanih rednih nadzorih po poslovniku in letnem delovnem načrtu NO.
 5. Razno.

Ad. točka  1

Predsednica Sandra Berginc je uvodoma ugotovila, da je na seji prisotnih večina članov NO in da je s tem zagotovljena sklepčnost. Vsi prisotni člani NO so soglasno potrdili tudi zapisnik zadnje 6. seje NO. Potrjen je bil tudi predlagan dnevni red seje, pri čemer je predsednica predlagala, da se točka 5 obravnava pred točko 4. Tako naj bi točko 4 obravnavali samo prisotni člani NO. Predlog je bil soglasno potrjen.

Člani NO so pri preverjanju prisotnosti ugotovili, da je ponovno neopravičeno odsoten član Davorin Šturm.

Sklep

NO bo ponovno predlagal komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se namesto Davorina Šturma imenuje novega člana. S tem bi bila zagotovljena popolna sestava NO, kar bi vsekakor pozitivno vplivalo tudi na učinkovitost delovanja NO.

Pred obravnavanjem ostalih točk dnevnega reda je Sandra Berginc pripomnila, da prejema gradivo s strani občinske uprave od različnih oseb. Predlagala je, da glede na to, da je za sodelovanje z NO, s strani Občine Kobarid, zadolžena podžupanja Danica Hrast, da vse odgovore in gradivo prejema preko podžupanje. Danica Hrast se je s predlogom strinjala, saj bi bila na ta način tudi sama seznanjena z gradivom, ki ga je prejela predsednica NO.

Ad. točka  2

Marijan Kuščer je poročal o poteku zadnje 14. seje Občinskega sveta Občine Kobarid. Predstavil je naslednje obravnavane teme:

-       Poslovno poročila LTO Sotočje za leto 2011

-       Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid

-       Letni delovni načrt Posoškega razvojnega centra za leto 2011

-       Letni delovni načrt Posoškega razvojnega centra za leto 2012

-       Pregled najemnih pogodb Občine Kobarid za leto 2012

-       Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kobarid

Ad. točka  3

NO je že na 4. in 5. seji obravnaval višino najemnin, ki jih Občina Kobarid zaračunava najemnikom prostorov, ki so v lasti občine. NO je imel glede višine nekaterih najemnin precej pomislekov. V nadaljevanju seje je zato NO ponovno obravnaval najemnine, za katere še vedno ni prejel pojasnila o višini s strani Občine Kobarid. V nadaljevanju so opisane ugotovitve po posameznih skupinah oz. objektih:

 1. Stanovanja v lasti občine

NO je ponovno zahteval, da Občina Kobarid pridobi poročilo s strani upravljavca stanovanj (Grad d.o.o.), ki so v lasti Občine Kobarid. Poleg tega je NO naročil podžupanji Danici Hrast, da Občina Kobarid pripravi popis stanovanj, na katerem naj se navede naslednje: stanje stanovanj, katera stanovanja so potrebna adaptacije, vseljivost in namera Občine glede prostih stanovanj. Ker je imel NO v preteklosti pomisleke glede višine najemnin za stanovanja, je Občina Kobarid posredovala pravilnik o izračunu najemnine za stanovanja. NO je še zahteval, da se pripravi pojasnilo, kdo prejema plačila najemnin s strani najemnikov in kolikšen delež prejetih najemnin mu pripada.

 1. Matični urad

Na vprašaje zakaj matični urad v Kobaridu plačuje nižjo najemnino, kot bi bila določena s pravilnikom je Danica Hrast pojasnila, da je UE Tolmin zaprosila za zmanjšanje najemnine. UE Tolmin je kot razlog navedla, da so prejeli navodila s strani pristojnega ministrstva, da morajo znižati strošek najemnin. Danica Hrast je še pojasnila, da je UE Tolmin v okviru varčevanje že zaprla dva matična urada (Most na Soči in Grahovo ob Bači), zato se je Občina Kobarid odločila za zmanjšanje najemnine, da bi s tem preprečila morebitno zaprtje matičnega urada.

Sklep

NO predlaga Občini Kobarid, da zaradi boljše preglednosti z vsakim najemojemalcem v prvi fazi sklene pogodbo v kateri se določi najemnino v skladu s pravilnikom. V primeru, da se odobri znižanje najemnine pa naj se to uredi s aneksom k prvotni pogodbi.

 1. Kulturni dom

Na zahtevo NO je Občina Kobarid pripravila seznam dogodkov v Kulturnem domu od 1.5.2011 do 31.12.2011. Glede seznama je imel NO nekaj pripomb in predlogov, zato je sprejel naslednji sklep:

Sklep

Občina Kobarid naj pripravi seznam dogodkov za celotno leto 2011, pri tem pa naj pri vsakem dogodku navede naslednje podatke: organizator, datum, naslov dogodka, število obiskovalcev, vstopnina, plačnik izvajalca, najemnina. Enak seznam naj se pripravi tudi za Dom Andreja Manfreda. NO predlaga, da se tako za Kulturni dom kot za Dom Andreja Manfreda vodi seznam dogodkov tudi v letu 2012.

 1. Dom Andreja Manfreda

Danica Hrast je pojasnila da ima Zavod za gozdove že več let staro pogodbo z Občino Kobarid. V pogodbi je opredeljeno, da zavod opravlja dejavnost, ki je v interesu Občine Kobarid. Na podlagi tega je bila določena nižja najemnina, kot je določeno v pravilniku o izračunu najemnine za nepremičnine v lasti Občine.

Za Jasmino Šavli – najemnico prostorov v Domu Andreja Manfreda – je bilo ugotovljeno, da ima status samostojnega kulturnega delavca. Glede na to spada po pravilniku o izračunu najemnine v skupino D. Ugotovljeno je bilo, da je trenutno veljavna najemnina v skladu s pravilnikom.

 1. Kobariški muzej

Danica Hrast je pojasnila, da se proces reševanja problema v povezavi s Kobariškim muzejem nadaljuje, vendar zelo počasi. NO ugotavlja, da je bilo na seji OS predlagano, da se najame zunanjega revizorja, ki bi preučil trenutno stanje glede pogodbe med Kobariškim muzejem in Občino Kobarid. NO sprejme naslednji sklep:

Sklep

Predstavnik NO na naslednji seji OS vpraša o izvedbi sklepa iz 13. seje OS, ko je bilo sklenjeno, da zunanji revizor opravi pregled stanja glede pogodbe med Kobariškim muzejem in Občino Kobarid.

NO je na 6. seji pri obravnavanju zaključnega računa Občine Kobarid zahteval pojasnilo o porabi proračunske postavke – rezerva občine. Občina Kobarid je pripravila pregledno poročilo, iz katerega je razvidno, daj Občina Kobarid v letu 2011 namenila rezervo občine predvsem za cestno infrastrukturo, gozdne ceste, meteorne kanale in druge sanacije.

Sandra Berginc je ob koncu obravnavanja točke 3 dnevnega reda ponovno zaprosila predstavnico Občine Kobarid, da se pripravi seznam predstavnikov Občine Kobarid v zavodih, katerih soustanoviteljica je občina.

Ad. točka  4

Člani NO so potrdili, da bodo opravili v naslednjih mesecih redne nadzore v dveh zavodih, katerih soustanovitelj je Občina Kobarid, in sicer v LTO Sotočje Kobarid Tolmin in v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. V prvem bosta nadzor v obdobju od maja do novembra 2012 izvajala člana NO Marijan Kuščer in Martin Miklavič, v drugem pa članici Sandra Berginc in Kristina Kenda.

Dogovorjeno je bilo, da se v skladu s poslovnikom NO Kobarid v naslednjih dneh pripravi sklep o nadzoru, s katerim se obvesti nadzorovana zavoda o izvedbi in vsebini nadzora. V obeh primerih bo NO nadzoroval smotrnost in gospodarnost uporabe proračunskih sredstev Občine Kobarid, ki jih Občina Kobarid namenja za delovanje zgoraj omenjenih zavodov.

Ad. točka  5

Predsedujoča Sandra Berginc je ostalim prisotnim članom NO in podžupanji Danici Hrast pojasnila, da JSKD Tolmin mesečno po pošti pošilja zgibanke o programu, ki ga izvaja. Vprašljivo se ji zdi predvsem to, da so med prejemniki te zgibanke tudi osebe, ki se zaradi različnih razlogov (npr. starost) programa zagotovo ne bodo udeležili. Poleg tega je NO ocenil, da je glede na uporabljen papir in tisk za zgibanko, strošek le-te po vsej verjetnosti precej visok. Podžupanja Danica Hrast je potrdila, da bodo omenjeno pripombo NO upoštevali pri obravnavi programa JSKD Tolmin na eni od prihodnjih sej odbora za negospodarstvo.

Sandra Berginc je vprašala, zakaj Občina Kobarid javno ne objavi vseh razpisov za prosta delovna mesta. Danica Hrast je pojasnila, da se v skladu s 4. alinejo 24. člena Zakona o delovnih razmerjih lahko izjemoma pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali za zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Pod točko razno je NO obravnaval še odgovor Občine Kobarid glede črpanja evropskih sredstev v preteklih letih. Iz predloženih podatkov je bilo ugotovljeno, da je Občina Kobarid uspela pridobiti naslednje vsote sredstev s starni EU:

-       2008: 758.201 EUR

-       2009: 503.749 EUR

-       2010: 307.744 EUR

-       2011:   11.615 EUR

NO ugotavlja, da znesek črpanih sredstev z leti upada in da se je bilo predvsem v letu 2011 črpanih zelo malo sredstev. Danica Hrast je pojasnila, da je razlog tudi v tem, da je v letu 2011 ostalo veliko projektov, ki bodo realizirani v letu 2012. Tako naj bi Občina Kobarid v letošnjem letu črpala več sredstev.

V okviru izobraževanje NO je bilo ugotovljeno, da ima NO pravico do poročila notranje revizije, zato je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep

NO od Občine Kobarid zahteva kopijo poročila o notranjem nadzoru za leto 2010.

Podžupanja Danica Hrast je ob koncu seje povedala, da je Vlada Republike Slovenije v začetku marca sprejela sklep, s katerim v javnem sektorju prepoveduje na novo sklepati vse avtorske in svetovalne pogodbe. Takšne pogodbe naj bi bile sicer mogoče skleniti le izjemoma, za nujne zadeve, za kar pa bo vlada morala dati izrecno dovoljenje. Zato je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo predlagalo, da občine sklep vlade upoštevajo kot priporočilo in da pri svojih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih preverijo upravičenost sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb in to aktivnost omejijo z obveznostjo pridobitve soglasja občinske finančne službe oz. župana. Občina Kobarid bo upoštevala navodila vlade RS in bo pred vsako sklenitvijo avtorske in svetovalne pogodbe preverila upravičenost sklepanja in pridobila pisno soglasje županje Občine Kobarid.

Seja se je zaključila ob 19:30.

 

Zapisal:                                                                                  Predsednica:

Martin Miklavič l.r.                                                                Sandra Berginc l.r.

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00